Aanvullende Voorwaarden voor Hosting door Lardenoije Informatisering - versie 12-10-2009

Op alle hosting producten en diensten van Lardenoije Informatisering zijn haar Algemene Voorwaarden van 1-1-2006 en haar Aanvullende Voorwaarden voor Hosting van 12-10-2009 van toepassing.
De Algemene Voorwaarden kunt u opvragen via www.li.nl/voorwaarden.
De Aanvullende Voorwaarden voor Hosting zijn hier beneden opgenomen. U kunt deze ook eenvoudig downloaden en afdrukken als PDF-bestand: www.lihosting.nl/voorwaarden/voorwaarden-hosting.pdf

1. Definities
1.1.   Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Lardenoije Informatisering wordt gesloten.
1.2.   Hosting producten en diensten van Lardenoije Informatisering: De door Lardenoije Informatisering te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van web sites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
1.3.   Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van ťťn of meer Hosting producten of diensten van Lardenoije Informatisering.

2. Toepasselijkheid
2.0.   De Algemene Voorwaarden van Lardenoije Informatisering zijn onverminderd van toepassing en prevaleren boven deze aanvullende voorwaarden. De Algemene Voorwaarden van Lardenoije Informatisering zijn gedeponeerd bij de K.v.K. te Zuid-Limburg onder nummer 14632569 en op te vragen via www.li.nl/voorwaarden .
2.1.   Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn deze Aanvullende Voorwaarden voor Hosting van toepassing op de Hosting producten en diensten van Lardenoije Informatisering.
2.2.   Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Lardenoije Informatisering niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie
3.1.   Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Lardenoije Informatisering gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Lardenoije Informatisering schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
3.2.   Een aanbieding of offerte gedaan door Lardenoije Informatisering heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij anders vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst
4.1.   Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het contractformulier is ingevuld en schriftelijk ondertekend, ontvangen en geaccepteerd door Lardenoije Informatisering; bij de huur van een domein dienen tevens de overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiŽle rekening van Lardenoije Informatisering en dient opdrachtgever tenminste de wettelijke papieren te hebben bijgevoegd.
4.2.   Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

5. Duur en beŽindiging
5.1.   De overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, en wordt daarna telkens stilzwijgend met 12 maanden verlengd.
5.2.   De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
5.3.   Lardenoije Informatisering kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beŽindigen en/of de domeinnaam opheffen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Lardenoije Informatisering niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
5.4.   Lardenoije Informatisering heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
5.5.   Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Lardenoije Informatisering het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beŽindigen indien:
- opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
- opdrachtgever de webserver overbelast;
- opdrachtgever het netwerk overbelast;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
- opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages, mp3pages of gerelateerd hieraan te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.

6.Levering en leveringstijd
6.1.   Plaatsing van een web site geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.
6.2.   Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Lardenoije Informatisering zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6.3.   Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen.

7. Overmacht
7.1.   Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
7.2.   Lardenoije Informatisering is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8. Data/emailverkeer
8.1.   Het data/emailverkeer is beperkt tot de hoeveelheid dataverkeer die bij het pakket hoort. Boven de hoeveelheid dataverkeer wordt per 1000MB 2.50 euro exclusief BTW berekend. In sommige gevallen kan Lardenoije Informatisering vragen om een voorschot. Voor alle accounts hanteren wij een "fair use policy".

9. Prijzen
9.1.   Alle op onze sites http://www.lihosting.nl en http://www.li.nl genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
9.2.   Lardenoije Informatisering heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan op deze site bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beŽindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

10. Betalingsvoorwaarden
10.1.   De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Lardenoije Informatisering.
10.2.   De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
10.3.   De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Lardenoije Informatisering het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen.
10.4.   Lardenoije Informatisering stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
10.5.   Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, verrekening of opschorting, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege en derhalve zonder nadere ingebrekestelling in verzuim raakt en een rente verschuldigd is aan Lardenoije Informatisering van 1,5% (ťťn en een halve procent) per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.
10.6.   De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering van alle aan Lardenoije Informatisering verschuldigde bedragen komen ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden ten deze gefixeerd op 15% (vijftien procent) van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van honderdvijftig euro (Ä 150).
10.7.   Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de Lardenoije Informatisering kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Lardenoije Informatisering een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
10.8.   Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet binnen 30 dagen na factuurdatum worden ontvangen heeft Lardenoije Informatisering het recht om de domeinnaam op te heffen.

11. Intellectuele eigendomsrechten
11.1.   Het is opdrachtgever toegestaan de op de Lardenoije Informatisering site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.
11.2.   Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart Lardenoije Informatisering van enige aanspraak.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1.   Het door Lardenoije Informatisering vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Lardenoije Informatisering.

13. Aansprakelijkheid
13.1.   Lardenoije Informatisering is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Lardenoije Informatisering weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Lardenoije Informatisering kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Lardenoije Informatisering of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Lardenoije Informatisering .
13.2.   In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Lardenoije Informatisering slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoe-ding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Lardenoije Informatisering voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
13.3.   Opdrachtgever vrijwaart Lardenoije Informatisering voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Lardenoije Informatisering .
13.4.   Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Lardenoije Informatisering kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Lardenoije Informatisering is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
13.5.   Lardenoije Informatisering is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
13.6.   Lardenoije Informatisering kan niet aansprakelijk worden gesteld voor data-verlies, opdrachtgever dient eigen geuploade gegevens zelf te waarborgen.
13.7.   Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Lardenoije Informatisering mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
13.8.   Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Lardenoije Informatisering. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Lardenoije Informatisering als gevolg daarvan lijdt.
13.9.   Indien via Lardenoije Informatisering een domeinnaam is aangevraagd bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), InterNIC (dan Network Solutions) of een ander registratie bureau is Lardenoije Informatisering in geen geval aansprakelijk indien een domeinnaam wordt afgesloten, geweigerd, reeds bezet is of in andere gevallen.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen
14.1.   Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

15. Buitengebruikstelling
15.1.   Lardenoije Informatisering heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Lardenoije Informatisering niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze aanvullende of de algemene voorwaarden. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
15.2.   Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Lardenoije Informatisering gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot 100 euro excl. BTW.

16. Reclame
16.1.   Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Lardenoije Informatisering vervalt.
16.2.   Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Lardenoije Informatisering .
16.3.   Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
16.4.   Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

17. Wijziging van de voorwaarden
17.1.   Lardenoije Informatisering behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
17.2.   Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 2 maanden na bekendmaking van de wijziging op onze site http://www.lihosting.nl of http://www.li.nl .
17.3.   Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum.

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht
18.1.   Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Lardenoije Informatisering en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
18.2.   Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Disclaimer

Lardenoije Informatisering besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Lardenoije Informatisering is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Lardenoije Informatisering of door U aan Lardenoije Informatisering middels een website van Lardenoije Informatisering of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Lardenoije Informatisering geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeŽn verstrekt door of namens Lardenoije Informatisering via deze website. Lardenoije Informatisering aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Lardenoije Informatisering garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.


Lardenoije Informatisering   -   www.lihosting.nl   -   www.li.nl